Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Program 500+

Informacja o wdrożeniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w Gminie Dąbrówka - Program "Rodzina 500 plus"
17 lutego 2016r. Prezydent RP - Andrzej Duda podpisał ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - "Rodzina 500 plus". Program "Rodzina 500 plus" ruszy w całej Polsce już 1 kwietnia tego roku. Program przewiduje wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł, w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze skierowane jest do rodzin wychowujących dzieci do 18. roku życia. Proponowane rozwiązanie ma zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, a tym samym zachęcać do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

Z danych Urzędu Gminy Dąbrówka wynika, że w gminie Dąbrówka zameldowanych jest 1833 dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu "Rodzina 500 plus" na terenie gminy Dąbrówka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce przygotowuje się dokładając wszelkich starań do wdrożenia i realizacji ww. ustawy. W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prowadzony jest remont w pomieszczeniach GOPS. Dodatkowo wygospodarowano na potrzeby GOPS na parterze budynku Urzędu Gminy w Dąbrówce pomieszczenie, w którym m.in. realizowany będzie Program "Rodzina 500 plus". Kolejnym etapem wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w gminie Dąbrówka jest prowadzony nabór na stanowisko ds. obsługi świadczeń wychowawczych. Liczymy na to, że wsparcie kolejnego wykwalifikowanego pracownika oraz zaangażowanie pozostałych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyczyni się do sprawnego wdrożenia tak dużego zadania jakim jest realizacja Programu "Rodzina 500 plus" w gminie Dąbrówka.

Ustawa przewiduje, iż w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (do 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (od 1 kwietnia 2016 r.).

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie do 1 lipca 2016 r., następuje w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Ważne: Szczególne regulacje dotyczące terminu złożenie wniosku, terminu rozpatrzenia wniosku i wypłaty przyznanego świadczenia przez organ właściwy, na starcie programu "Rodzina 500+", tj. w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. zawarte są w art. 49 ustawy:
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przykład: Matka dziecka złożyła wniosek 1 lipca 2016 r. Organ właściwy ma 3 miesiące licząc od dnia 1 lipca tj. do 1 października 2016 r., na rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji i wypłatę świadczenia w przypadku jego przyznania. Jeśli warunki ustawowe dana rodzina spełnia pierwszą wypłatę świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia rodzina powinna otrzymać nie później niż 1 października 2016 r. Jeśli organ właściwy będzie w stanie rozpatrzyć wniosek wcześniej będzie mógł również wcześniej wypłacić przyznane świadczenia (wypłata świadczenia za kolejne miesiące powinna być dokonywana do końca danego miesiąca – art. 21 ust. 1 ustawy).
Powyższe regulacje są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów art. 18 i 21 ustawy i w stosunku do przepisów Kpa regulujących terminy załatwiania spraw.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., zastosowanie mają podstawowe przepisy art. 18 i 21 ustawy, zgodnie z którymi prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w formie papierowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce, przy ul. T. Kościuszki 14 (wejście od Urzędu Gminy Dąbrówka, parter budynku).

Ustawa przewiduje również możliwość składania wniosków w formie elektronicznej. Przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.plczyli za pośrednictwem tzw. emp@atii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa przewiduje również całkowicie nowe rozwiązanie, zgodnie z którym, wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, mogą być składane także za pomocą systemu teleinformatycznego: udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Sprawy z wniosków złożonych przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego po wpłynięciu ich do organu właściwego załatwiane są w formie pisemnej.

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r.

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko dochód
(dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny).

W bieżącym okresie zasiłkowym brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2014 W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza
odpowiednio:
1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a. wysokości dochodu,
b. wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
c. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, (wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

3. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ważne: Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

a. potwierdzenie tożsamości - dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika.
b. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
c. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
d. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
e. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Ważne: Rodziny pobierające świadczenia rodzinne i/lub fundusz alimentacyjny posiadające zweryfikowany dochód nie muszą wnosić dokumentów, które są już w posiadaniu Ośrodka.


Szczegółowe informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenia wychowawcze można uzyskać na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ lub telefonicznie 29 642 82 60 w godzinach (poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30).

Uruchomiona została również infolinia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 22 695 71 22
www.mazowieckie.pl

Najważniejsze informacje o programie "Rodzina 500 plus"

Czym jest Program "Rodzina 500 plus"?

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pierwsze dziecko to…
to najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?
Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?
Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia br., czyli od momentu startu programu "Rodzina 500 plus".

Ważne terminy dla rodziców!
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Okres przejściowy dla gmin
Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?
W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 15.03.2016 r., godz. 08.07
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 07.08.2019 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2019 r., godz. 13.13Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
01.08.2016 r., godz. 09.29Tomasz KostrzewaZmiana przynależności strony
01.04.2016 r., godz. 10.42Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 14.32Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 14.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 07.57Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 07.56Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 07.55Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 07.47Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2016 r., godz. 07.43Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.03.2016 r., godz. 08.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.03.2016 r., godz. 08.24Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.03.2016 r., godz. 08.20Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.03.2016 r., godz. 08.07Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 9111 razy.