Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie

Zamówienie: Unieważnione
Data rozstrzygnięcia: 06.09.2017 r.
271.15.2017 Dąbrówka, 2017-09-06Wg rozdzielnikaZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: Budowa chodników przy drogach gminnych - Cisie
Numer sprawy: 271.15.2017

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2.

Uzasadnienie faktyczne:
W toku prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
____________________________________
Radosław Korzeniewski Wójt Gminy Dąbrówka
Wytworzył:Ewa Kornacka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 05.09.2017 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 06.09.2017 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2017 r., godz. 11.33Tomasz KostrzewaAktualizacja rozstrzygnięcia przetargu
05.09.2017 r., godz. 13.37Tomasz KostrzewaAktualizacja rozstrzygnięcia przetargu
05.09.2017 r., godz. 13.36Tomasz KostrzewaAktualizacja rozstrzygnięcia przetargu
05.09.2017 r., godz. 13.30Tomasz KostrzewaAktualizacja rozstrzygnięcia przetargu
05.09.2017 r., godz. 13.28Tomasz KostrzewaDodanie rozstrzygnięcia przetargu

Strona oglądana: 339 razy.