Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr II/11/2002 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 4 grudnia 2002 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WSCHÓD" gmina DĄBRÓWKA
Uchwała nr II/11/2002
Rady Gminy w Dąbrówce
z dnia 4 grudnia 2002 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschód" gmina Dąbrówka

Na podstawie art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74. z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr X/62/2000 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 28 grudnia 2000 r.

uchwala się co następuje:

DZIAŁ I

Przepisy wprowadzające.§ 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren wsi:
W1 Chruściele,
W2 Karolew,
W3 Wszebory,
W4 Zaścienie,
w granicach pokazanych na rysunku planu.§ 2


Celem regulacji zawartych w zmianie planu jest umożliwienie podjęcia działalności inwestycyjnej na terenie objętym zmianą planu oraz określenie zasad zagospodarowania tego terenu.


§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1. uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Dąbrówka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) zmianie planu - należy przez to rozumieć zmiany od Nr 1 do Nr 32 miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrówka, uchwalone uchwałami Rady Gminy w Dąbrówce: nr od IV/14/98 do IV/33/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Ostrołęckiego nr 17 z dnia 17 sierpnia 1998 r.), nr od III/9/98 do III/15/98 z dnia 7 grudnia 1998 r. ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego Nr 12 z dnia 9 kwietnia 1999 r.) i nr II/9/2000 z dnia 24 marca 2000 r. ( Dz. U. Woj. Mazowieckiego nr 97 z dnia 23 sierpnia 2000 r.);
4) przepisach szczególnych i odrębnych należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych ( art. 104. Kodeksu Postępowania Administracyjnego);

5) rysunku należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

6) przeznaczeniu podstawowym należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

8) obszarze - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

9) uciążliwości należy przez to rozumieć takie oddziaływanie na środowisko, które powoduje przekroczenie dopuszczalnych standardów lub norm określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska.


§ 4

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:5000 i 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

DZIAŁ II

Ustalenia ogólne.


§ 5

Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest wyznaczenie obszarów:

1) zabudowy mieszkaniowej,
2) zabudowy mieszkaniowo usługowej,
3) usług publicznych,
4) dróg powiatowych,
5) dróg gminnych.


§ 6

1. Ustala się obszary zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku symbolem wsi zgodnie z § 1 oraz symbolem M z kolejnymi numerami.

2. Na obszarach zabudowy, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywności 0,3 - 0,4 przy średniej ilości mieszkań 8 - 12 / 1 ha powierzchni brutto.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się realiza-cję obiektów mieszkaniowo -pensjonatowych, letniskowych, obiektów i urządzeń związanych z działalnością rzemieślniczą o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności oraz inną, nie-uciążliwą działalnością gospodarczą i komunalną.

4. Istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2. i ust. 3.

5. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przewiduje się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.


§ 7

1. Ustala się obszar zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczone na rysunku symbolem wsi zgodnie z § 1 oraz symbolem MU z kolejnymi numerami.

2. Na obszarze zabudowy, o którym jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne uzupełnione działalnością produkcyjną rolniczą i rzemieślniczą związaną z obsługą rolnictwa o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się realizację innych obiektów produkcyjnych i usługowych, związanych z działalnością gospodarczą i komunalną o funkcji nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym.

4. Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 1. i ust. 2.

5. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przewiduje się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z za-pewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.

6. Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Ustala się zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych.


§ 8

1. Ustala się obszary usług oświaty, oznaczone na rysunku symbolem wsi zgodnie z § 1 oraz symbolem O z kolejnymi numerami.

2. Na obszarach usług, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe lokalizację szkół stopnia podstawowego i gimnazjalnego.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne obszaru, o którym mowa w ust. 1. ustala się lokalizację obiektów sportu i kultury, nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu.


§ 9

1. Ustala się obszary dróg powiatowych lokalnych, oznaczonych na rysunku symbolem W. KPl oraz kolejnymi numerami.

2. Na obszarze w obrębie linii rozgraniczających o których mowa w ust. 1:

1) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;

2) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarządcy dróg.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami szczególnymi:

1) dla terenów zabudowanych minimum 8 m do krawędzi jezdni;
2) poza terenami zabudowanymi minimum 20 m od krawędzi jezdni.

4. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi oraz niezbędnych korekt przebiegu drogi, wynikających ze stanu formalnego oraz istniejącego zainwestowania za zgodą zarządcy drogi.


§ 10

1. Ustala się obszary dróg gminnych dojazdowych, stanowiących obsługę komunikacyjną wsi, oznaczonych na rysunku symbolem W. KGd oraz kolejnymi numerami.

2. Na obszarze w obrębie linii rozgraniczających o których mowa w ust. 1:

1) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających oraz korekty przebiegu dróg w niezbędnych przypadkach, wynikających ze stanu zainwestowania;

2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;

3) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarządcy dróg.

3. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami szczególnymi:

1) dla terenów zabudowanych minimum 6 m do krawędzi jezdni;

2) poza terenami zabudowanymi minimum 15 m od krawędzi jezdni.


§ 11

1. Dla pozostałych terenów, nie objętych obszarami przeznaczonymi pod zainwestowanie oraz nie będącymi:

a) lasami państwowymi,
b) rezerwatami przyrody,
c) drogami publicznymi,
d) terenami wód otwartych i rowów melioracyjnych,
e) nieużytkami, ustala się jako przeznaczenie podstawowe uprawy rolne oraz leśne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą

3. Warunkiem zlokalizowania inwestycji o których jest mowa w ust. 2. jest:

a) zapewnienie możliwości dojazdu do drogi publicznej, nie będącej drogą wojewódzką;

b) zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej;

c) rozwiązanie przez inwestora gospodarki wodno - ściekowej.

4. Istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem utrzymania przeznaczenia dopuszczalnego.

5. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych.


§ 12

Dla obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie, o których jest mowa w §§ 6., 7. i 8. ustala się następujące zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną:

1) zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych - poprzez komunalne wodociągi i urządzenia do utylizacji ścieków;

2) zaopatrzenie w ciepło poprzez indywidualne źródła ciepła na zasadach według przepisów odrębnych; preferowane ekologiczne źródła energii;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy miejscowo zakład energetyczny;

4) dla umożliwienia selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z przepisami odrębnymi, należy na etapie projektu zagospodarowania terenu każdej posesji zapewnić miejsce na 4 typy oznaczonych pojemników:

a) wymieszane na składowisko,
b) surowce wtórne,
c) odpady organiczne do kompostowania,
d) odpady niebezpieczne z odpadów komunalnych.


§ 13

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

2) linie rozgraniczające obszarów, będących ustaleniami zmian planu o których jest mowa w § 3. pkt 3,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.DZIAŁ III

Ustalenia szczegółowe.

Rozdział 1.

W1. Chruściele


§ 14

1. Wyznacza się obszar W1. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 181 i 182, stanowiące użytek rolny.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działka nr geodezyjny 182 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku.


§ 15

1. Wyznacza się obszar W1. M-2 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 71, 74, 77, 80, 84, 87, 90, 93, 96, 100, 103, 106, 112, 118, 121, 124, 127, 130, 133/1, 133/2, 136/1, 136/2, 139, 142, 145, 148, 149, 152/1, 152/2, 155, 159, 162/1, 162/2, 164, 166/2, 243/1, 243/2, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 74, 80, 90, 93, 96, 103, 118, 121,133/2, 139 i 142 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 16

1. Wyznacza się obszar W1. M-3 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 72, 75, 78, 81, 85, 88, 91, 94, 97, 101, 104, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 116, 119, 122, 125, 128, 131, 134, 137, 140, 143, 146, 150, 153, 156/1, 156/2, 160, 163/1, 163/2, 165, 167 i 183, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 91, 94, 101, 104, 107, 108, 122, 125, 140 i 143 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 17

1. Wyznacza się obszar W1. M-4 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54 i 55, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

Rozdział 2

W2. Zaścienie


§ 18

1. Wyznacza się obszar W. M-1 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 13, 14 i 15, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1). przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2). nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3). możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 19

1. Wyznacza się obszar W2. M-2 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 19, 21 i 23, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 20

1. Wyznacza się obszar W2. M-3 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 26, 28, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44/1, 44/2, 46, 48, 50/1, 50/2, 52, 54/1, 54/2, 57, 59, 61/1, 61/2, 63, 65, 67, 68, 72 i 80, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 26, 28, 30, 32/1, 32/2, 40/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 54/1, 54/2, 61/2 i 67 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 21

1. Wyznacza się obszar W2. M-4 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298/1, 298/2, 300, 303, 306, 308/1, 308/2, 310, 312/1, 312/2, 314, 316/1, 318, 320, 322/1, 322/2, 324, 326/1, 326/2, 328, 330, 332, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347/1, 347/2, 349, 351/1, 351/2, 353/1, 353/2, 353/3, 355, 357, 359, 361, 363, 365/1, 365/2, 365/3, 365/4, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372/1, 372/2, 449, 451/1, 451/2, 453 i 454, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 290, 292, 294, 296, 298/1, 298/2, 316/1, 318, 320, 343, 345, 365/1, 365/2, 451/1, 451/2, 453 i 454 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 22

1. Wyznacza się obszar W2. M-5 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 237/1, 237/2, 240/1, 240/2, 241, 242 i 243, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 23

1. Wyznacza się obszar W2. M-6 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 97, 102, 109/1, 109/2, 138/1, 138/2, 142, 145, 148, 151, 156, 159/1, 159/2, 162, 166, 172/1, 172/2, 177 i 200, stanowiące użytek rolny oraz sie-dliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 97, 102 i 109/1 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 24

1. Wyznacza się obszar W2. M-7 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 90 i 92, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

Rozdział 3.

W3. Karolew


§ 25

1. Wyznacza się obszar W3. M-1 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 323, 324 i 325, stanowiące użytek rolny oraz nieużytek.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 26

1. Wyznacza się obszar W3. M-2 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 335, 336, 337, 339, 340, 341, 435, 443, 451 i 458, stanowiące użytek rolny oraz nieużytek.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 335, 339, 435, 443, 451 i 458 nie stanowią samodzielnych działek bu-dowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 27

1. Wyznacza się obszar W3. M-3 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 342, 343, 344, 345, stanowiące użytek rolny oraz siedlisko.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 343 i 345 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 28

1. Wyznacza się obszar W3. M-4 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 321/1, 321/2, 321/3, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 332, 333 i 334, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 322, 328/1, 328/2, 329, 330, 331, 333 i 334 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 29

1. Wyznacza się obszar W3. M-5 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 i 320, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 311, 312, 313, 316 i 319 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 30

1. Wyznacza się obszar W3. M-6 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 242, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 434, 442, 450 i 457, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 242, 276, 277, 278, 279, 281/1, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 298, 299, 302, 434, 450 i 457 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 31

1. Wyznacza się obszar W3. M-7 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 137, 139, 141, 145, 146, 148, 149, 152, 157, 160, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 181 i 183/1, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 137, 157, 160, 162, 165 i 171 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 32

1. Wyznacza się obszar W3. M-8 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 134, 135, 138, 140, 142, 143, 144, 147/1, 147/3, 150, 151, 156, 159, 164, 167, 170, 173, 176 i 179, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 142, 150, 151, 156 i 164 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 33

1. Wyznacza się obszar W3. MU-1 zabudowy mieszkaniowo usługowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 433, 435, 451 i 458, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 7. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 335, 340, 341, 433, 435, 451 i 458 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

Rozdział 4.

W4. Wszebory


§ 34

1. Wyznacza się obszar W4. M-1 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 306, 310, 314, 315, 317, 318, 323, 328, 333, 337, 341, 345, 349, 353, 357,360, 363, 366, 370, 374, 384, 390, 396, 400, 403, 405 i 410, stano-wiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 353, 360, 370, 384, 403 i 405 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 35

1. Wyznacza się obszar W4. M-2 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 244, 251, 256, 261, 266, 272, 278, 283, 288, 289, 293 i 294, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 251, 256, 261, 266 i 294 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 36

1. Wyznacza się obszar W4. M-3 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 211, 212, 213, 214, 215, 271, 277, 282, 287, 292, 297, 301, 305, 309, 313, 316, 322, 327, 332, 336/1, 336/2, 336/3, 344, 348, 352, 356, 359, 362, 365, 369, 373, 383, 389, 395, 399 i 409, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 211, 212, 301, 309, 352, 369 i 383 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 37

1. Wyznacza się obszar W4. M-4 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 196, 197/1, 197/2, 198, 200, 201, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 196, 197/1, 197/2, 198, 200, 201, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207 i 208, stanowiące użytek rolny.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 200, 201, 202/2, 203, 204, 205 i 206 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 38

1. Wyznacza się obszar W4. M-5 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 196, 197/1, 197/2, 198, 200, 201, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 196, 197/1, 197/2, 198, 199, 200, 201, 202/2, 203, 204, 205, 206, 207 i 208, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 200, 201, 202/2, 203, 204, 205 i 206 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 39

1. Wyznacza się obszar W4. M-6 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 225, 230/1, 230/2, 235 i 240, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 230/1 i 230/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 40

1. Wyznacza się obszar W4. M-7zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 187 i 189, stanowiące użytek rolny.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 41

1. Wyznacza się obszar W4. M-8 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 174, 175, 176, 177, 180, 184, 186, 188/1, 188/2, 188/3, 190, 191, 192/1 i 192/2, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działka nr geodezyjny 174 nie stanowią samodzielnej działki budowlanej;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 42

1. Wyznacza się obszar W4. M-9 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 42, 44, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/3, 55/4, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2 i 416, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 51, 52, 53, 58, 59 i 60 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 43

1. Wyznacza się obszar W4. M-10 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 130, 131/2, 131/3, 131/4, 131/5, 132, 133, 134, 135 i 136, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 131/4,133 i 135 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 44

1. Wyznacza się obszar W4. M-11 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 131/1, 131/5, 132, 133, 134, 135, 136 i 417, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 124, 133, 135, i 417 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 45

1. Wyznacza się obszar W4. M-12 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 119, stanowiącą użytek rolny.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 46

1. Wyznacza się obszar W4. M-13 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 71, 74, 76, 91/2, 91/3, 91/4, 115, 117 i 118, sta-nowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działka nr geodezyjny 71 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 47

1. Wyznacza się obszar W4. M-14 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 i 73, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) działki nr geodezyjny 67, 68, 69, 70, 72 i 73 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 48

1. Wyznacza się obszar W4. M-15 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 22/2, 22/3 i 22/4, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 49

1. Wyznacza się obszar W4. M-15 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 22/3 i 25, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 50

Wyznacza się obszar W4. M-17 zabudowy mieszkaniowej.
Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 27, 28, 29, 31, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6 i 102, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
działki nr geodezyjny 28 i 29 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;

Nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami prze-znaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

Możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 51

1. Wyznacza się obszar W4. M-18 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 52

1. Wyznacza się obszar W4. M-19 zabudowy mieszkaniowej.

2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 388, 394, 398, 402, 404 i 407, stanowiące użytek rolny oraz siedliska.

3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:

1). działki nr geodezyjny 404 i 407 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;

2). przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczegól-nymi;

3). nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi pokazano na rysunku;

4). możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 53

1). Wyznacza się obszar W4. O-1 usług oświaty.

2). Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 125 i 126, stanowiące teren istniejącej szkoły.

3). Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8., a ponadto:

1). jako przeznaczenie uzupełniające ustala się ogólnodostępne tereny sportowe;

2). przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;

3). nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.

Rozdział 5.

Ustalenia w zakresie komunikacji


§ 54

1. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej W. KPl-1 w ciągu drogi powiatowej nr 28557.

2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 20.

3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 15,0 m.


§ 55

1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych W. KGd-1.

2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 21.

3. minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 8,0 m.


§ 56

1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych W. KGd-2.

2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 21.

3. minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,0 m.


§ 57

1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych W. KGd-3.

2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 21.

3. minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m.


DZIAŁ IV

Postanowienia szczególne.


§ 58

Zgodnie z art. 10 ust. 3. oraz art. 36 ust. 3. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla zabudowy letniskowej - w wysokości 10 %;
2) dla zabudowy usługowej - w wysokości 5 %;
3) dla pozostałych obszarów - w wysokości 0 %.


§ 59

Zgodnie z art. 18 ust. 2. pkt 2a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się że plan niniejszy jest zgodny z polityką przestrzenną gminy.


§ 60

Przestają obowiązywać ustalenia obowiązujących planów w zakresie ustaleń dotyczących obszarów objętych niniejszą Uchwałą.

DZIAŁ V

Przepisy końcowe.


§ 61

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.


§ 62

Niniejszy plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBRÓWKA
/-/ MIROSŁAW MACIEJ ŻURAWSKI
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 14.07.2003 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 14.07.2003 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.07.2003 r., godz. 12.11Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2881 razy.