Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna:
• Art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


Potrzebne dokumenty:
• wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (druk w załączeniu)
• karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym /jeżeli masz wątpliwości, które dokumenty załączyć, zapytaj u źródła → tel. (29) 642 82 81
• potwierdzona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
• wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
• załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia
• dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji - 205,00 zł


Pamiętaj:
Poprawnie wypełniony wniosek to oszczędność czasu więc zrób to uważnie, a unikniesz wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

Opłaty:
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej za wydanie przedmiotowej decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł. Powyższą opłatę należy wnieść na konto: Polski Bank Spółdzielczy o/Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007 lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka


Kasa Gminy Dąbrówka:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 830 – 1430.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 730 – 1530.


Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Anna Dobczyńska podinspektor ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dąbrówka, tel. (29) 642 82 81
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka, w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: poniedziałek – piątek: 730 – 1530 lub przesyła pocztą tradycyjną.UWAGA
Przed złożeniem wniosku sprawdź czy dla planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej, to znaczy czy Twoje przedsięwzięcie zostało wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Karta Informacyjne Przedsięwzięcia
WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)


Karta informacyjna przedsięwzięcia, odniesiona do całości terenu winna zawierać w szczególności dane:
1) rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)
2) obsługa komunikacyjna:
• lokalizacja wjazdu i wyjazdu
• ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych
• ilość samochodów osobowych (szt./dobę)
• ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)
3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i planowanych obiektów budowlanych)
a) powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
b) powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
c) powierzchnia użytkowa planowanego obiektu
4) dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych
5) pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:
- szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji
- określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią
6) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)
7) warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)
8) przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:
• elektryczną (kW/MW)
• cieplną (kW/MW)
• gazową (m3/h)
9) rozwiązania chroniące środowisko
10) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :
a) emisją do powietrza
b) emisją hałasu
c) odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych
d) odprowadzaniem ścieków przemysłowych
e) odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych
f) gospodarką odpadami
11) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
12) obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
13) czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania
(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.


Wytworzył:Joanna Jabłonowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.08.2010 r., godz. 12.44
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 26.09.2018 r., godz. 08.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 08.20Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.30Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.07.2015 r., godz. 09.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.39Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.38Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 11.57Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 13.41Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 12.44Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2831 razy.