Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna:
art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Potrzebne dokumenty:
wniosek o udostępnienie określonych informacji o środowisku i jego ochronie (druk na dole strony)
Informacje nie wymagające wyszukiwania udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Opłaty:
Opłatę określoną przez Urząd Gminy Dąbrówka należy wnieść na konto: Polski Bank Spółdzielczy o/Wyszków 97 8931 0003 0100 2033 2040 0007 lub w kasie Urzędu Gminy Dąbrówka.

Kasa Gminy Dąbrówka:
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 830 – 1430.

Miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Interesanta,
Urząd Gminy Dąbrówka, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
poniedziałek – piątek 730 – 1530.


Odpowiedzialny za załatwienie sprawy i udzielanie informacji:
Anna Dobczyńska Referent ds. ochrony środowiska
Urząd Gminy Dąbrówka, tel. (29) 642 82 81

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
* w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, do 2 miesięcy w zależności od ilości wyszukiwanych dokumentów,
* w przypadku dokumentów, o których dane zamieszcza się w publicznie dostępnym wykazie - w dniu złożenia wniosku.


Tryb odwoławczy:
1. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrówka w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrówka (I piętro); pokój numer 8 godziny pracy: poniedziałek – piątek: 730 – 1530 lub przesyła pocztą tradycyjną.PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów


Karty typu D
Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów


Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
Inne dokumenty


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrówka


Wytworzył:Joanna Jabłonowska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 02.08.2010 r., godz. 12.45
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 12.04.2016 r., godz. 12.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.04.2016 r., godz. 12.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.04.2016 r., godz. 12.09Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.07.2015 r., godz. 09.13Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 13.03Tomasz KostrzewaEdycja strony
18.03.2015 r., godz. 12.51Tomasz KostrzewaEdycja strony
03.12.2010 r., godz. 12.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 14.01Tomasz KostrzewaEdycja strony
02.08.2010 r., godz. 12.45Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2086 razy.