Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Uchwała nr X/55/2003 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2003 roku.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "CENTRUM" gmina DĄBRÓWKA
Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ), art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami ), art. 18 ust. 2 pkt. 5. ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) oraz w związku z Uchwałą Nr X/62/2000 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 28 grudnia 2000 r.

uchwala się co następuje:
Dział I.
Przepisy wprowadzające.
§ 1.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje część wsi:
C1 wieś gminna Dąbrówka,
C2 Lasków,
C3 Małopole,
C4 Chajęty,
C5 Karpin,
C6 Działy Czarnowskie,
C7 Kołaków,
C8 Ostrówek,
C9 Ludwinów,
C10 Józefów,
C11 Cisie,
C12 Teodorów Sokołówek,
C13 Guzowatka;
w granicach pokazanych na rysunku planu.
§ 2.
Celem regulacji zawartych w planie jest umożliwienie podjęcia działalności inwestycyjnej na terenie objętym zmianą planu oraz określenie zasad zagospodarowania tego terenu.
§ 3.
Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1. uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Dąbrówce, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych ( art. 104. Kodeksu Postępowania Administracyjnego);
4) rysunku - należy przez to rozumieć rysunek planu, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały;
5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
7) obszarze - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
8) uciążliwości - należy przez to rozumieć takie oddziaływanie na środowisko, które powoduje przekroczenie dopuszczalnych standardów lub norm, określonych w przepisach odrębnych;
9) urządzeniu - należy przez to rozumieć urządzenia stacjonarne i niestacjonarne, a także instalacje w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska” ( Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami );
10) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć iloraz powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych do powierzchni działki budowlanej, liczonych w m2.
§ 4.
Integralną częścią planu jest rysunek
a) w skali 1:10000 - załącznik nr 1 do uchwały,
b) w skali 1: 2000 i 1: 5000 - załącznik nr 2 do uchwały,

DZIAŁ II
Ustalenia ogólne.
§ 5.
Przedmiotem ustaleń planu jest wyznaczenie obszarów:
1) zabudowy mieszkaniowej,
2) rekreacji indywidualnej,
3) zabudowy siedliskowej,
4) usług publicznych, oświaty oraz kultury,
5) przemysłowo – usługowych
6) dziedzictwa kulturowego,
7) upraw leśnych,
8) powierzchniowej eksploatacji kruszyw,
9) stref technicznych,
10) dróg powiatowych,
11) dróg gminnych.
§ 6.
1. Ustala się obszary zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku symbolem wsi zgodnie z § 1 oraz symbolem „M” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach zabudowy, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywności 0,3 - 0,4 przy średniej ilości mieszkań 8 - 12 / 1 ha powierzchni brutto.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na obszarach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się realizację obiektów mieszkaniowo - pensjonatowych, letniskowych, obiektów i urządzeń związanych z działalnością rzemieślniczą o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności oraz inną, nieuciążliwą działalnością gospodarczą i komunalną.
4. Istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 2. i ust. 3.
5. Minimalna szerokość działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej wynosi 16 m.
6. Dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3,0 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach szczególnych.
7. Drogi wewnętrzne w obrębie wyznaczonych obszarów, obsługujące więcej niż dwie działki budowlane, muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 6,0 m.
8. Miejsca parkingowe dla wszystkich nowo wznoszonych budynków muszą być zlokalizowane w obrębie własności, na której przewiduje się inwestycję.
9. Ustala się zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych.
10. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przewiduje się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.
§ 7.
1. Ustala się obszar zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „MU” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarze zabudowy, o którym jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne uzupełnione działalnością produkcyjną rolniczą i rzemieślniczą związaną z obsługą rolnictwa o uciążliwości mieszczącej się w granicach własności.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się realizację innych obiektów produkcyjnych i usługowych, związanych z działalnością gospodarczą i komunalną o funkcji nie kolidującej z przeznaczeniem podstawowym.
4. Istniejąca zabudowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 1. i ust. 2.
5. Minimalna szerokość działki budowlanej w zabudowie wolnostojącej wynosi 20 m.
6. Dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3,0 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach szczególnych.
7. Drogi wewnętrzne w obrębie wyznaczonych obszarów, obsługujące więcej niż dwie działki budowlane, muszą mieć szerokość nie mniejszą niż 6,0 m.
8. Miejsca parkingowe dla wszystkich nowo wznoszonych budynków muszą być zlokalizowane w obrębie własności, na której przewiduje się inwestycję.
9. Ustala się zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych.
10. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przewiduje się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.
11. Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, zgodnie z przepisami szczególnymi.
12. Ustala się zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych - jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych.
§ 8.
1. Ustala się obszary rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „L” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę letniskową.
3. Dopuszcza się na obszarach, o których jest mowa w ust 1. realizację obiektów pensjonatowych lub mieszkaniowo - pensjonatowych.
4. Minimalna powierzchnia działek wynosi 0,1 ha.
5. Dopuszcza się usytuowanie budynków w odległości mniejszej niż 3,0 m lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach szczególnych.
6. Istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków pod warunkiem utrzymania przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego terenu, wymienionego w ust. 1. i ust. 2.
7. Ustala się zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych.
8. Do czasu realizacji komunalnych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przewiduje się indywidualne ujęcia wody oraz urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.
§ 9.
1. Ustala się obszary usług ogólnogminnych, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „U” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach usług, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi nieuciążliwe stanowiące obsługę mieszkańców na poziomie ogólno gminnym.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się handel, gastronomię oraz inne usługi nieuciążliwe, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym terenu.
§ 10.
1. Ustala się obszary usług oświatowych, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „O” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach usług, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe lokalizację szkół stopnia podstawowego i gimnazjalnego.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się lokalizację obiektów sportu i kultury, nie kolidujących z przeznaczeniem podstawowym terenu.
§ 11.
1. Ustala się obszary kultu religijnego, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „UK” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe lokalizację kościołów.
§ 12.
1. Ustala się obszary dziedzictwa kulturowego, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „UZ” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach usług, o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe lokalizację zabytkowych założeń pałacowo - parkowych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się działalność pensjonatowo – hotelarską, gastronomiczną, kulturalną i turystyczną, nie kolidującą z przeznaczeniem podstawowym terenu.
§ 13.
1. Ustala się obszary produkcji i usług technicznych, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „PU” z kolejnymi numerami.
2. Na obszarach usług o których jest mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe działalność gospodarczą uciążliwą w zakresie usług technicznych i drobnej wytwórczości oraz produkcji.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się usługi handlu, rzemiosła oraz inne usługi nieuciążliwe, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym terenu.
4. Miejsca parkingowe dla wszystkich nowo wznoszonych budynków muszą być zlokalizowane w obrębie własności, na której przewiduje się inwestycję.
5. Ustala się zakaz zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej własności oraz takiego kształtowania działki, które spowoduje odprowadzanie wód opadowych bezpośrednio do wód powierzchniowych.
6. Podejmowanie działalności gospodarczej wiążącej się z wprowadzaniem substancji zanieczyszczających powietrze jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, zgodnie z przepisami szczególnymi.
7. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz - w miarę potrzeby - w urządzenia do neutralizacji i odprowadzania ścieków aktywnych chemicznie.
8. Ustala się zakaz realizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych - jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych.
§ 14.
1. Ustala się obszary cmentarzy, oznaczone na rysunku symbolem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „C” z kolejnymi numerami.
2. Jako przeznaczenie podstawowe dla obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się cmentarz komunalny.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się:
1) urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym parkingi;
2) tereny zieleni urządzonej.
4. Ustala się zakaz realizacji:
1) obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych - jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych,
2) budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
5. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się strefę ograniczonego użytkowania o wielkości 150 m od granic obszaru, zgodnie z przepisami szczególnymi.
6. Dla strefy o której mowa w ust. 5. ustala się:
1) zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości do 50 m od granicy obszaru;
2) w odległości powyżej 50 m od granicy obszaru możliwa jest lokalizacja obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi pod warunkiem zaopatrzenia ich w urządzenia wodociągowe ze źródłem pozyskiwania wody znajdującym poza strefą o której jest mowa w ust. 7.
§ 15.
1. Ustala się obszary powierzchniowej eksploatacji złóż naturalnych, oznaczone na rysunku symbolem jednostki strukturalnej i numerem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „PE” z kolejnymi numerami.
2. Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej na tym obszarze jest spełnienie wymogów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze ( Dz. U. Nr 27 poz. 94.z roku 1994 ) oraz innych przepisów szczególnych, dotyczących korzystania ze środowiska naturalnego oraz zasad ochrony i kształtowania środowiska.
§ 16.
1. Ustala się obszary strefy technicznej, oznaczone na rysunku symbolem jednostki strukturalnej i numerem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „T” z kolejnymi numerami.
2. Jako przeznaczenie podstawowe dla obszarów o których jest mowa w ust. 1. ustala się urządzenia infrastruktury technicznej:
1) wydobywania i uzdatniania wody;
2) gromadzenia i utylizacji ścieków;
3) gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się:
1) działalność gospodarczą uciążliwą w zakresie usług technicznych i drobnej wytwórczości, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
2) inne urządzenia infrastruktury technicznej, nie kolidujące z przeznaczeniem podstawowym;
3) tereny zieleni urządzonej.
4. Ustala się zakaz realizacji:
1) obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych - jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych,
2) budynków mieszkalnych, kultury, służby zdrowia i oświaty.
§ 17.
1. Ustala się obszary upraw leśnych, oznaczone na rysunku symbolem jednostki strukturalnej i numerem wsi, zgodnie z § 1 oraz symbolem „ZL” z kolejnymi numerami.
2. Jako przeznaczenie podstawowe dla obszaru o którym mowa w ust. 1. ustala się uprawy leśne.
§ 18.
1. Wyznacza się strefę rolną, oznaczoną na rysunku symbolem C. R.
2. Dla strefy o której mowa w ust. 1. ustala się jako przeznaczenie podstawowe uprawy rolne lub leśne, stanowiące dotychczasowy sposób użytkowania.
3. Jako przeznaczenie uzupełniające dla terenów nie będących:
a) lasami państwowymi,
b) rezerwatami przyrody,
c) drogami publicznymi,
d) terenami wód otwartych i rowów melioracyjnych,
e) nieużytkami,
ustala się inwestycje oraz urządzenia związane bezpośrednio z produkcją rolną oraz jej obsługą.
4. Warunkiem zlokalizowania inwestycji o których jest mowa w ust. 2. jest:
a) zapewnienie możliwości dojazdu do drogi publicznej, nie będącej drogą wojewódzką;
b) zapewnienie możliwości przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej;
c) rozwiązanie przez inwestora gospodarki wodno – ściekowej.
5. Istniejąca zabudowa zagrodowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie pod warunkiem utrzymania przeznaczenia dopuszczalnego.
6. Ustala się zakaz lokalizacji obiektów powodujących degradację środowiska, a także urządzeń wodochłonnych - jeśli ich zapotrzebowanie na wodę mogłoby naruszyć równowagę lokalnych zasobów wodnych.
§ 19.
1. Ustala się obszary dróg powiatowych lokalnych, oznaczonych na rysunku symbolem C. KPl oraz kolejnymi numerami.
2. Na obszarze w obrębie linii rozgraniczających o których mowa w ust. 1:
1) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
2) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarządcy dróg.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami szczególnymi:
1) dla terenów zabudowanych - minimum 8 m do krawędzi jezdni;
2) poza terenami zabudowanymi - minimum 20 m od krawędzi jezdni.
4. Dopuszcza się korekty linii rozgraniczających drogi oraz niezbędnych korekt przebiegu drogi, wynikających ze stanu formalnego oraz istniejącego zainwestowania – za zgodą zarządcy drogi.
§ 20.
1. Ustala się obszary dróg gminnych dojazdowych, stanowiących obsługę komunikacyjną wsi, oznaczonych na rysunku symbolem C. KGd oraz kolejnymi numerami.
2. Na obszarze w obrębie linii rozgraniczających o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się korekty linii rozgraniczających oraz korekty przebiegu dróg w niezbędnych przypadkach, wynikających ze stanu zainwestowania;
2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych, w tym ogrodzeń - z wyjątkiem urządzeń technicznych dróg i związanych z utrzymaniem i obsługą ruchu;
3) dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzyskania zgody zarządcy dróg.
3. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi, zgodnie z przepisami szczególnymi:
1) dla terenów zabudowanych - minimum 6 m do krawędzi jezdni;
2) poza terenami zabudowanymi - minimum 15 m od krawędzi jezdni.
§ 21.
Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

DZIAŁ III
Ustalenia szczegółowe.
Rozdział 1.
C1. Wieś gminna DĄBRÓWKA.
§ 22.
1. Wyznacza się obszar C1. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 98/7, 99/7, 100/7, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 102/5, 102/6, 103/5, 416, 417, 418, 419, 225/1, 225/5, 225/6, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 225/11, 225/12, 225/15, 225/19, 225/20, 225/21, 225/22, 225/23, 225/24, 225/25, 225/26, 225/27, 225/28, 225/29, 226, 226/8, 226/9, 227, 228, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/6, 229/8, 230, 262, 263, 264, 420, 421, 443, 444, 445 i 446, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 98/7, 99/7, 100/7, 101/4, 102/6 i 103/5 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 23.
1. Wyznacza się obszar C1. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 1/1, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 24.
1. Wyznacza się obszar C1. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 3/3, 3/4, 3/5, 3/6 i 3/7, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 25.
1. Wyznacza się obszar C1. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 29/4, 30, 33, 34, 35, 36, 39/1, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 45 i 46, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 26.
1. Wyznacza się obszar C1. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 130, 410/1, 410/4, 410/6, 410/9, 410/10, 410/11, 410/13, 410/14, 414 i 415, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 27.
1. Wyznacza się obszar C1. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 411 i 412 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 28.
1. Wyznacza się obszar C1. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 255, 257, 258, 259 i 260, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 29.
1. Wyznacza się obszar C1. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 327, 328/1, 328/2, 329/1 i 330, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 30.
1. Wyznacza się obszar C1. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ,324, 325, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) część obszaru znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego i zgodnie z wymogami art. 4. pkt. 3., art. 5. pkt. 5. oraz art. 27. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz. 48 z późniejszymi zmianami ) - podlega ochronie konserwatorskiej, to znaczy:
a) przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycje należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków,
b) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi,
c) koszt badań archeologicznych oraz prac dokumentacyjnych ponosi inwestor;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 31.
1. Wyznacza się obszar C1. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 295, 296 i 297, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) warunkiem lokalizacji inwestycji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza ( symbol C1. C-1 ) jest zaopatrzenie ich w urządzenia wodociągowe zasilane w wodę ze źródła znajdującego się poza tą strefą, zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 32.
1. Wyznacza się obszar C1. M-11 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 266/2, 266/4, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274/1, 274/2, 275, 276/1, 276/4, 277, 278/1, 278/2, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 298/3, 298/4, 298/5, 298/6, 299, 300, 301 i 302, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) warunkiem lokalizacji inwestycji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza ( symbol C1. C-1 ) jest zaopatrzenie ich w urządzenia wodociągowe zasilane w wodę ze źródła znajdującego się poza tą strefą, zgodnie z przepisami szczególnymi;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 33.
1. Wyznacza się obszar C1. M-12 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 37, 47, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 56, 57, 58, 59, 60, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr 37 stanowi obsługę komunikacyjną obszaru;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 34.
1. Wyznacza się obszar C1. M-13 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 35.
1. Wyznacza się obszar C1. M-14 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 29, 31, 32, 34/1, 34/3, 34/4, 35, 38, 51 i 52, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 36.
1. Wyznacza się obszar C1. M-15 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85/1, 85/2, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 91, 92, 93, 94, 95/2, 95/3, 95/4, 96/1, 96/4 i 97, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 37.
1. Wyznacza się obszar C1. M-16 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 363, 364, 365, 366, 367, 368/1, 368/2, 368/3, 368/4, 368/5, 368/6 i 369, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 38.
1. Wyznacza się obszar C1. M-17 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382/1 i 413, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 39.
1. Wyznacza się obszar C1. M-18 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395 i 396, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) warunkiem lokalizacji inwestycji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza ( symbol C1. C-1 ) jest zaopatrzenie ich w urządzenia wodociągowe zasilane w wodę ze źródła znajdującego się poza tą strefą, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 40.
1. Wyznacza się obszar C1. M-19 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 360, 361, 362 i 406, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) warunkiem lokalizacji inwestycji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza ( symbol C1. C-1 ) jest zaopatrzenie ich w urządzenia wodociągowe zasilane w wodę ze źródła znajdującego się poza tą strefą, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 41.
1. Wyznacza się obszar C1. M-20 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 361, 362, 406, 407, 408 i 409, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) warunkiem lokalizacji inwestycji z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 150 m od cmentarza ( symbol C1. C-1 ) jest zaopatrzenie ich w urządzenia wodociągowe zasilane w wodę ze źródła znajdującego się poza tą strefą, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 42.
1. Wyznacza się obszar C1. M-21 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 334, 335, 336, 337, 338 i 355, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 43.
1. Wyznacza się obszar C1. M-22 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 342, 343, 344, 345/1, 346/1, 346/2, 347, 350, 354, 356, 357/1 i 357/2, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 44.
1. Wyznacza się obszar C1. M-23 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 340 i 341, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 45.
1. Wyznacza się obszar C1. M-24 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 342, 343, 344, 345/2, 346/1, 346/2, 347, 351, 352 i 353, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 46.
1 Wyznacza się obszar C1. U-1 usług ogólno gminnych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 61/2, stanowiącą teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 9., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 47.
1. Wyznacza się obszar C1. O-1 usług oświaty.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 61/1, stanowiącą teren istniejącej szkoły.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 10., a ponadto:
1) jako przeznaczenie uzupełniające ustala się ogólnodostępne tereny sportowe;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 48.
1. Wyznacza się obszar C1. UK-1 kultu religijnego.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 52, stanowiącą teren kościoła parafialnego wraz z plebanią.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 11., a ponadto:
1) część obszaru znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego i zgodnie z wymogami art. 4. pkt. 3., art. 5. pkt. 5. oraz art. 27. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz. 48 z późniejszymi zmianami ) - podlega ochronie konserwatorskiej, to znaczy:
a) przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycje należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków,
b) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi,
c) koszt badań archeologicznych oraz prac dokumentacyjnych ponosi inwestor;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 49.
1. Wyznacza się obszar C1. PU-1 produkcji i usług technicznych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 266/3 i 266/4, stanowiące teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 50.
1. Wyznacza się obszar C1. C-1 cmentarza.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 298/5, 298/6, 303, 305, stanowiące teren cmentarza parafialnego.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 14.
§ 51.
1. Wyznacza się obszar C1. ZL-1 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 243, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 52.
1. Wyznacza się obszar C1. ZL-2 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 262, 263 i 264, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 2.
C2. Lasków.
§ 53.
1. Wyznacza się obszar C2. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712 i 797 stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) Istniejące podziały geodezyjne nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 54.
1. Wyznacza się obszar C2. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 745, 746, 748, 749/1, 750, 751, 752, 753/2, 753/3, 753/4, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765 i 766, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
§ 55.
1. Wyznacza się obszar C2. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 550, 551, 552, 553, 554, 555, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595, 596, 597, 598 i 628 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) Istniejące podziały geodezyjne poza działką nr 592 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 56.
1. Wyznacza się obszar C2. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 i 598, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny , 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 i 598 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 57.
1. Wyznacza się obszar C2. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741 i 742, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 714, 715, 716, 720, 721, 722, 726 i 732 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 58.
1. Wyznacza się obszar C2. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 505, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525/2, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 735, 790 i 791, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 527, 528, 530, 532, 550, 551, 552, 553 i 554 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 59.
1. Wyznacza się obszar C2. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 159, 162, 165, 168, 171, 175, 177, 180, 183, 189, 192, 195, 198, 201, 204/1, 204/2, 204/3, 208, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 i 777, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 159, 162, 165, 168, 171, 175, 177, 180, 192, 195, 198, 201, 297, 298 i 299 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 60.
1. Wyznacza się obszar C2. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 3/2, 3/4,. 7/1, 8/1, 8/2, 12, 16/1, 16/2, 24, 29, 32, 35, 38/1, 38/2, 41, 42, 49, 53, 55, 58, 61, 64, 67, 74, 83, 86, 89, 95, 98, 101, 104, 107/1, 107/2, 113, 116, 119, 124, 127, 130, 133, 136/1, 136/2, 142/1, 142/2, 145/1, 145/2, 148, 151, 154, 157, 160/1, 160/2, 163, 166, 169, 172, 173, 178, 181, 184, 187, 190, 193, 196, 199, 202 i 205, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 7/1, 53, 55, 58, 61, 74, 95, 107/1, 107/2, 127, 142/1, 145/1, 148, 160/1, 160/2, 166, 178, 181, 187, 190, 193, 196, 202 i 205 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 61.
1. Wyznacza się obszar C2. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 137, 138, 139, 412/2, 413/2, 414, 415, 416, 417, 418, 419/1, 419/2, 423, 426/3, 426/4, 426/5, 427, 428/1, 429/3, 429/4, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467/1, 469, 470, 471, 472, 473, 474/1, 475, 476/1, 477, 478, 479/1, 479/2, 480, 481/1, 482/1, 482/2, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490/1, 490/2, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 780 i 793, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 139, 426/3, 428/1, 429/4, 433, 434, 435, 436, 442, 443, 444, 445, 448, 450, 451, 453, 454, 455, 470, 478, 479/2, 480, 483, 489, 491, 492, 493, 494, 495 i 498 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 62.
1. Wyznacza się obszar C2. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr ,410, 411/1, 411/2, 412/1,412/2, 413/1 i 413/2, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 412/2 i 413/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 63.
1. Wyznacza się obszar C2. L-1 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384 i 386, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 64.
1. Wyznacza się obszar C2. L-2 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 248, 250, 252, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 335, 337, 338, 339 i 340, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 547, 549, 550, 554, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 558 i 559 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

Rozdział 3.
C3. Małopole
§ 65.
1. Wyznacza się obszar C3. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 182, 183, 184, 185 i 186, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 66.
1. Wyznacza się obszar C3. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 201/2, 201/3, 201/4, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203, 204, 206, 207, 208, 209 i 210 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 67.
1. Wyznacza się obszar C3.M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 99, 100, 101, 103 i 165, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 429/4, 429/5 i 430 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 68.
1. Wyznacza się obszar C3.M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264/1, 264/2 i 265, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 337, 338, 340 i 341 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 69.
1. Wyznacza się obszar C3. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 i 329, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) Działka nr geodezyjny 318 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 70.
1. Wyznacza się obszar C3. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 i 241, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 229 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 71.
1. Wyznacza się obszar C3. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 241, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 72.
1. Wyznacza się obszar C3. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 218, 219, 220/1, 220/2, 221 i 222 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 73.
1. Wyznacza się obszar C3. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 361, 362, 363, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370 i 371, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 74.
1. Wyznacza się obszar C3. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 371, 372, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 381, 382/1 i 382/2 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 379/2 i 380/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 75.
1. Wyznacza się obszar C3. M-11 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 373, 374 i 375 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 76.
1. Wyznacza się obszar C3. M-12 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389/1, 389/2 i 390 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 386, 389/1 i 389/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 77.
1. Wyznacza się obszar C3. M-13 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 383, 393, 394, 395 i 396 stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 394 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 78.
1. Wyznacza się obszar C3. M-14 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 i 512, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 79.
1. Wyznacza się obszar C3. M-15 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460/1, 461, 462, 463 i 464, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 80.
1. Wyznacza się obszar C3. M-16 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4, 429/5, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446/1, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 429/4, 429/5 i 430 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 81.
1. Wyznacza się obszar C3. M-17 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355 i 356, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 337, 338, 340 i 341 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 82.
1. Wyznacza się obszar C3. M-18 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 337, 338, 340 i 341 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 83.
1 Wyznacza się obszar C3. MU-1 zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460/1, 460/2, 461, 462, 463 i 464, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 7., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 84.
1 Wyznacza się obszar C3. MU-2 zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 429/2, 429/4, 431, 432, 433, 435, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446/2,467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 i 477, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 7., a ponadto:
1) działki nr 441, 472 i 473 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 85.
1. Wyznacza się obszar C3. PE-1 powierzchniowej eksploatacji złóż naturalnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje teren działki nr 169, stanowiący użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania terenu określone w § 15. a ponadto:
1) nakazuje się opracowanie sposobu likwidacji i rekultywacji wyrobiska na etapie wykonywania projektu zagospodarowania złoża;
2) zakazuje się realizacji trwałych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
3) dla środków transportu urobku ustala się maksymalny nacisk na oś 100 kN;
4) uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana prowadzoną działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice obszaru i tym samym powodować konieczność ustanawiania strefy ochronnej.
§ 86.
4. Wyznacza się obszar C3. ZL-1 upraw leśnych.
5. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 538, stanowiącą użytek rolny.
6. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 4.
C4. Chajęty
§ 87.
1. Wyznacza się obszar C4. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 188, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215/1, 216, 217, 218/1, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 227, 228, 230/1, 231, 232, 235, 236, 237/2, 238, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250/1, 253, 254, 255, 256, 257 i 258, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 195, 201, 202, 207, 208, 209, 210 i 212 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 88.
1. Wyznacza się obszar C4. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 i 280, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 89.
1. Wyznacza się obszar C4. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 282, 283, 284/1, 284/2, 284/3, 285, 286, 287, 288/1, 291, 292, 293, 294, 295 i 296, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 293 i 294 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 90.
1. Wyznacza się obszar C4. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486/1, 486/2, 487, 488, 489/1, 489/2, 492, 493, 494/1, 495, 496, 497, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, , 563/1, 563/2, 564, 565 i 566, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 483/1, 483/2, 483/3, 484, 485, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 497, 532 i 533 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 91.
1. Wyznacza się obszar C4. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr , 461/12, 465/1, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 529, 530, 531, 532 533, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 532 i 533 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 92.
1. Wyznacza się obszar C4. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 442, 443, 444/1, 444/2, 445, 446, 450/1, 450/2, 452, 453, 454, 456/1, 456/2, 457/5, 457/6, 457/7, 458, 459/1, 461/2, 461/3, 461/5, 461/6, 461/7/ , 461/8, 461/9, 461/10, 461/12, 463, 464 i 465/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 458 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 93.
1. Wyznacza się obszar C4. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 118/12, 120/3, 120/4, 121, 122/2, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 123, 125/2, 125/3, 126, 127, 128, 131/1, 131/2, 132, 133, 136/1, 136/2, 183, 184, 185, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 120/4 i 122/6 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 94.
1. Wyznacza się obszar C4. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 344, 345, 346, 347, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 571, 572, 573, 574, 575, 576 i 577, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 369, 370, 576 i 577 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 95.
1. Wyznacza się obszar C4. UK-1 zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 118/2, 118/4, 118/5, 118/6, 118/8, 118/9.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 11. a ponadto:
1) obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i znajdują się w nim obiekty zabytkowe, podlegające ochronie konserwatorskiej zgodnie z wymogami art. 4. pkt. 1. oraz art. 27. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. nr 98 poz. 1150 z późniejszymi zmianami ), dla której obowiązują następujące ustalenia:
a) przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycje należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków,
b) wszelkie działania inwestycyjne, zmiany sposobu użytkowania oraz dokonywanie podziałów geodezyjnych należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 96.
1 Wyznacza się obszar C4. PU-1 produkcji i usług technicznych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 109 i 110, stanowiące teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 97.
1. Wyznacza się obszar C4. LZ-1 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 526, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 5.
C5. Karpin.
§ 98.
1. Wyznacza się obszar C5. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 59, 60/1, 60/2, 62, 63/1, 63/2, 64, 65/1, 65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/2, 70, 71, 72/1, 72/2, 73, 74/1, 74/2, 75/2, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87 i 88, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 60, 66, 74/2, 75/4, 79, 80 i 82/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 99.
1. Wyznacza się obszar C5. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 13/2, 13/3, 14/2, 16, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5 i 27, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 60, 66, 74/2, 75/4, 79, 80 i 82/2 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 100.
1. Wyznacza się obszar C5. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 27, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 101.
1. Wyznacza się obszar C5. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52, 53, 54, 55/1 i 55/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 3 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 102.
1. Wyznacza się obszar C5. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 182/1, 182/2, 183, 184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190/1, 190/2, 191, 192/1, 192/2, 193/1, 193/2,193/3, 206/1, 206/2, 206/3, 207, 208/1, 208/2 i 209/4, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 192/2 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 103.
1. Wyznacza się obszar C5. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 99/1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ,112, 113, 114, 115, 116/1, 116/3, 116/4, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 i 125, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjne 107, 108, 118 i 119 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 104.
1. Wyznacza się obszar C5. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 90/1, 90/2, 90/3, 91, 92, 93, 94, 95/2, 95/1, 96 i 97, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 105.
1. Wyznacza się obszar C5. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 56, 57, 58/1 i 58/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publiczne.
§ 106.
1 Wyznacza się obszar C5. MU-1 zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 97/4, 99/1, 99/2, 100 i 101, stanowiące użytek rolny, zabudowę mieszkaniową oraz siedliskową.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 7., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 107.
1 Wyznacza się obszar C5. MU-2 zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 90/3, 91, 92, 93, 94, 95/2, 96 i 97, stanowiące użytek rolny, zabudowę mieszkaniową oraz siedliskową.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 7., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 108.
1 Wyznacza się obszar C5. PU-1 produkcji i usług technicznych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 109 i 110, stanowiące teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.

Rozdział 6.
C6. Działy Czarnowskie.
§ 109.
1. Wyznacza się obszar C6. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 38, 40, 41, 45, 46/1, 47, 49, 51, 53/1, 53/2, 55/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70/1, 70/2, 72, 74, 76, 79, 81, 83, 86, 139, 140, 141 i 142, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 98/7, 99/7, 100/7, 101/4, 102/6 i 103/5 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 110.
1. Wyznacza się obszar C6. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 135 i 136, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;

Rozdział 7.
C7. Kołaków.
§ 111.
1 Wyznacza się obszar C7. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 327/1, 328/1, 329/3, 330/1, 331/1, 332/1, 333/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 362/1, 363/1, 364/10, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 98/7, 99/7, 100/7, 101/4, 102/6 i 103/5 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 112.
1. Wyznacza się obszar C7. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 251/2, 252, 303, 304, 305, 306/1, 308, 309, 310/1, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319/3, 319/4, 319/5, 320/1, 320/2, 321/1, 322/1, 323/1, 324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 330/3, 331/1, 332/1, 333/1, 335/1, 336/1, 337/1, 338/1, 343/1,362/1, 363/1, 364/3, 364/4, 364/6, 364/7, 364/9, 498/1, 499/1, 500/1, 501/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513/1, 514/1, 515/1, 516/1, 517/1, 518/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 523/1, 525/1, 530/1, 533/1, 534/1, 537/1, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 543/1, 544/1, 545/1, 546/1, 574/1, 576/1, 578/1, 669, 670/1, 672, 675/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 113.
1 Wyznacza się obszar C7. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 499/1, 501/1, 502/1, 503/1, 504/1, 505/1, 506/1, 507/1, 508/1, 509/1, 510/1, 511/1, 513/1, 514/1, 515/1, 516/1, 517/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 523/1, 525/1, 530/1, 533/1, 534/1, 537/1, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 543/1, 544/1, 545/1, 546/1, 562/1, 568/1, 574/1, 576/1, 578/1, 940/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2. nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3. możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 114.
1. Wyznacza się obszar C7. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 627, 628, 629, 630/1, 632, 633, 634, 635, 637/1, 638, 640/1, 641/1, 642/1, 643/1, 644/1, 645/1, 646/1, 647/1, 972, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 115.
1. Wyznacza się obszar C7. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 366/1, 369/1, 371/1, 372/1, 373/1, 408/1, 409/1, 414/3, 421/1, 422/1, 423/1, 424/1, 425/1, 426/1, 427/1, 428/1, 429/1, 430/1, 430/2, 431/1, 460/1, 461/1, 462/1, 463/1, 464/1, 465/2, 465/3, 466/1, 467/1, 469/1, 471/1, 472/1, 474/1, 477/1, 478/1, 479/1, 480/1, 481/1, 483/1, 484/1, 485/1, 486/1, 608, 609, 611/1, 612, 613, 616/1, 616/2, 617, 619/1, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 973, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 116.
1. Wyznacza się obszar C7. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 746, 748/1, 750, 751, 753/1, 754, 755, 758/1, 758/2, 759, 760 i 761, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 117.
1. Wyznacza się obszar C7. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 490/1, 492, 493, 494, 495, 499, 600, 601, 602, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 118.
1. Wyznacza się obszar C7. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 88/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 90/1, 90/2, 90/3, 91/2, 91/3, 91/4, 92/2, 93/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, 99/1, 100/1, 178/1, 180/1, 583, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 119.
1. Wyznacza się obszar C7. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 2/1, 11/1, 11/2, 11/3, 12/1, 13/3, 13/4, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 17/2, 17/3, 18/1, 20, 21/1, 21/2, 23/1, 24, 25, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/4, 32/1, 33/1, 34/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 79/1, 79/3, 679/1, 756/2, 757/1, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 120.
1. Wyznacza się obszar C7. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 203/1, 203/3, 204/2, 204/3, 204/4, 205, 206/3, 206/4, 207/1, 207/3, 208/3, 208/4, 213/1, 214/1, 215/1, 217/1, 226/4, 228/1, 229/1, 236/1, 237, 238, 239, 240, 241, 242/2, 681, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 121.
1. Wyznacza się obszar C7. M-11 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 2/1 i, 203/3, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 122.
1 Wyznacza się obszar C7. L-1 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 320/1 i 321/1, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 123.
1. Wyznacza się obszar C7. L-2 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 214/2, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279 i 682, 280, 281, 282,283, 284,285,286,287, 288,289,290,291,292, 293,294,295 i 682, stanowiące użytek rolny i lesny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 124.
1 Wyznacza się obszar C7. L-3 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 79/1, 79/3, 80/3, 81/1, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 125.
1 Wyznacza się obszar C7. L-4 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 90/1, 90/2, 90/3, 91/3, 91/4, 92/2, 93/1, 95/1, 96/1, 97/1, 98/1, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 126.
1 Wyznacza się obszar C7. L-5 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 464/1, 465/4, 465/5, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 127

1 Wyznacza się obszar C7. L-6 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 404/1, 469/1, 471/1, 472/1, 474/1, 477/1, 478/3, 479/5, 480/1, 488, 489, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

§ 128

4 Wyznacza się obszar C7. PU-1 produkcji i usług technicznych.
5 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 98/1, 99/1, 100/1 i 101, stanowiące teren zainwestowany.
6 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 129
1 Wyznacza się obszar C7. PU-2 produkcji i usług technicznych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 366/1, 367/1, 368/1, stanowiące teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.

§ 130
1 Wyznacza się obszar C7. T-1 strefy technicznej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje część działki nr 80/1, stanowiącą użytek rolny.
3 Jako przeznaczenie podstawowe dla obszaru ustala się stację uzdatniania wody.
4 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 16., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
3) uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska, wywołana przez obiekty nie może wykraczać poza granice obszaru o którym mowa w ust. 1., a tym samym powodować konieczności ustanawiania strefy ochronnej;

Rozdział 8.
C8. Ostrówek.

§ 131
1 Wyznacza się obszar C8. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 85/5, 85/6, 88, 89, 90 i 92 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej

§ 132
1. Wyznacza się obszar C8. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 64, 67, 68, 69, 70, 71 i 72, 82, 83, 84 i 85/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3)

§ 133
1. Wyznacza się obszar C8. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 78/4 i 78/5, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 134
1. Wyznacza się obszar C8. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/3, 50/4, 51, 52, 53, 54, 55/2, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 100 i 101, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.


§ 135

1. Wyznacza się obszar C8. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 32, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 i 43, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.

§ 136
1. Wyznacza się obszar C8. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/8 i 17/9 stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 137.
1. Wyznacza się obszar C8. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 18/14, 18/3, 18/4, 18/6, 18/7, 18/8, 18/10, 18/11i 18/12 stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 138.
1. Wyznacza się obszar C8. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 19/7, 19/8, 20, 21, 23, 24, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7 i 61/24, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 139.
1. Wyznacza się obszar C8. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 25, 26/2, 27, 28/2 i 99/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 140.
1 Wyznacza się obszar C8. L-1 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 85/1, 86 i 87/3, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 141.
1. Wyznacza się obszar C8. L-2 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 85/3 i 85/4, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 142.
1. Wyznacza się obszar C8. L-3 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 85/6, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 143.
1. Wyznacza się obszar C8. L-4 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 54, 55/1, 56/1 i 101, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 144.
1. Wyznacza się obszar C8. L-5 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 12 i 15, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 145.
1. Wyznacza się obszar C8. L-6 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 18/15, 18/17, 18/18, 18/19, 18/20, 18/21 i 18/23, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 146.
1. Wyznacza się obszar C8. L-7 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 19/1, 19/9, 20, 21, 23, 24, 61/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61/12, 61/13, 61/14, 61/15, 61/16, 61/17, 61/18 i 61/21, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
Rozdział 9.
C9. Ludwinów.
§ 147.
1 Wyznacza się obszar C9. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 626, 628, 667, 668, 669, 670, 672, 677/1, 678/1 i 679/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 148.
1. Wyznacza się obszar C9. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 526, 527, 656, 657, 658, 659, 660, 661/1, 661/2, 1226, 1227, 1228 i 1229, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 149.
1. Wyznacza się obszar C9. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 562, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210 i 1211, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2. nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3. możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 150.
1. Wyznacza się obszar C9. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 389/1, 389/2, 395/1, 395/2, 570/2, 611, 613, 1215/2, 1217, 1218, 1219, 1220 i 1221, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 151.
1. Wyznacza się obszar C9. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 365, 366, 367, 368/1, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 379/2, 379/3 i 379/4, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 152.
1. Wyznacza się obszar C9. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 315, 316, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 i 1184, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 153.
1. Wyznacza się obszar C9. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 237/1, 237/2, 237/3, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249/1, 249/2, 251, 252, 253, 329, 1159/1, 1159/2, 2260, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172 i 1173, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 154.
1. Wyznacza się obszar C9. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 401, 403/1 403/2, 404/3, 404/6, 404/9, 407, 408/1, 408/2 i 409, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 155.
1. Wyznacza się obszar C9. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 414, 434, 435, 436, 437, 438/1, 438/2, 439, 1186/4, 1191/1, 1192, 1193 i 1196, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) część obszaru znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego i zgodnie z wymogami art. 4. pkt. 3., art. 5. pkt. 5. oraz art. 27. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz. 48 z późniejszymi zmianami ) - podlega ochronie konserwatorskiej, to znaczy:
a) przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycje należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków,
b) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi,
c) koszt badań archeologicznych oraz prac dokumentacyjnych ponosi inwestor;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 156.
1. Wyznacza się obszar C9. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 481, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 157.
1. Wyznacza się obszar C9. L-1 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 61/1 i 61/2, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
Rozdział 10.
C10. Józefów.
§ 158.
1. Wyznacza się obszar C10. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 309 i 312, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 159.
1. Wyznacza się obszar C10. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 303/1, 303/3, 303/4, 305 i 306, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 160.
1. Wyznacza się obszar C10. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 238, 239, 240/, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2 i 240/3, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 161.
1. Wyznacza się obszar C10. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 231, 232, 233/1, 234/1, 234/3, 234/4, 235, 236/3, 236/4, 236/9, 236/10, 236/11 i 236/12, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 162.
1. Wyznacza się obszar C10. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 260, 261, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287/1 ,288, 289, 292, 293, 294/1, 295, 296, 297, 298, 299/1 i 299/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 163.
1. Wyznacza się obszar C10. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 251, 252 i 253, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 164.
1 Wyznacza się obszar C10. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 217, 220, 221 i 222, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 165.
1 Wyznacza się obszar C10. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 198, 199, 200/1, 200/2, 200/4, 200/6, 201, 203, 204/1, 204/2 i 206, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 200/5 stanowi dojazd do drogi publicznej dla działek nr200/4 i 200/6
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 166.
1. Wyznacza się obszar C10. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 181, 182, 183, 185, 186, 187/1, 187/2, 188/12 i 473, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 200/5 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 167.
1. Wyznacza się obszar C10. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 174, 175, 176, 177/1, 177/2, 177/4 i 178, , stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 168.
1 Wyznacza się obszar C10. M-11 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 138, 140, 142, 144, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 i 169, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 169.
1. Wyznacza się obszar C10. M-12 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 116/3 116/4, 116/5, 118/1, 118/2, 120/1, 120/2 i 124, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działka nr geodezyjny 124 nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 170.
1. Wyznacza się obszar C10. L-1 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 251, 252 i 253, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 171.
1 Wyznacza się obszar C10. L-2 zabudowy letniskowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 111, 112, 114, 116/1, 118/11, 118/12, 118/15, 120/8, 120/21, 122/2, 124, 126/2, 128, 131, 133, 135 i 137, stanowiące użytek rolny.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2. nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3. możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 172.
4 Wyznacza się obszar C10. L-2 zabudowy letniskowej.
5 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 187/3, 187/4, 187/5, 187/6, 187/7, 187/8, 187/11, 187/14, 188/5 i 188/6, stanowiące użytek rolny.
6 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1. działka nr 187/14 stanowi obsługę komunikacyjną tereny
2. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
3. nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
4. możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 173.
1. Wyznacza się obszar C10. UK-1 kultu religijnego.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 237/2, stanowiącą teren kościoła parafialnego wraz z plebanią.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 11., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 174.
1. Wyznacza się obszar C10. LZ-1 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 59, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 175.
1 Wyznacza się obszar C10. T-1 strefy technicznej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 127, stanowiącą użytek rolny.
3 Jako przeznaczenie podstawowe dla obszaru ustala się oczyszczalnię ścieków.
4 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 16., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
3) uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska, wywołana przez obiekty nie może wykraczać poza granice obszaru o którym mowa w ust. 1., a tym samym powodować konieczności ustanawiania strefy ochronnej;

Rozdział 11.
C11. Cisie.
§ 176.
1. Wyznacza się obszar C11. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 1, 18, 19 i 20, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) część obszaru znajduje się na terenie stanowiska archeologicznego i zgodnie z wymogami art. 4. pkt. 3., art. 5. pkt. 5. oraz art. 27. ustawy z dnia 15 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury (Dz. U. nr 10 poz. 48 z późniejszymi zmianami ) - podlega ochronie konserwatorskiej, to znaczy:
a) przed ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycje należy uzgodnić ze służbą ochrony zabytków,
b) wszelkie działania inwestycyjne należy poprzedzić archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi,
c) koszt badań archeologicznych oraz prac dokumentacyjnych ponosi inwestor;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 177.
1. Wyznacza się obszar C11. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 4/1, 4/4, 4/5 i 4/6, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 178.
1 Wyznacza się obszar C11. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 7/3, 8/3, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 13/6, 13/7, 13/8, 13/8 i 204, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 179.
1. Wyznacza się obszar C11. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 15 ,16/1, 16/2, 16/3 i 16/9, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 180.
1. Wyznacza się obszar C11. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 21, 22/1, 22/2, 23/2, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 187/1 i 187/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 181.
1 Wyznacza się obszar C11. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 110/17, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 182.
1. Wyznacza się obszar C11. L-1 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 9 i 10/1, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 183.
1. Wyznacza się obszar C11. L-2 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 15, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 184.
1. Wyznacza się obszar C11. L-3 zabudowy letniskowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 109, 110/2, 110/3, 11/4, 110/5, 110/6, 110/8, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/15, 110/16, 110/17, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 133, 138/1, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 156, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 148/10, 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 198, 199, 200 i 201, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 8. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 185.
1. Wyznacza się obszar C11. LZ-1 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 155 i 181, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 186.
1 Wyznacza się obszar C11. PU-1 produkcji i usług technicznych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 6, 7/4 i 8/4, stanowiące teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.

Rozdział 12.
C12. Teodorów Sokołówek.
§ 187.
1. Wyznacza się obszar C12. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 242, 243/1, 243/2, 244/2, 245/2, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 i 269, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 188.
1. Wyznacza się obszar C12. M-2 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 243/3, 244/1 i 245/1, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 189.
1. Wyznacza się obszar C12. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 123, 124/3, 124/4, 124/5, 125, 126, 127/1, 127/2, 127/5, 130, 131 i 132, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) Działki nr geodezyjny 124/3 i 124/4 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 190.
1. Wyznacza się obszar C12. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48/1, 48/2, 49, 50, 55, 56 i 58, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 191.
1. Wyznacza się obszar C12. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 15, 116, 117 i 118, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 192.
1. Wyznacza się obszar C12. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 118, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 193.
1. Wyznacza się obszar C12. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 i 148, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
Rozdział 13.
C13. Guzowatka.
§ 194.
1. Wyznacza się obszar C13. M-1 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 174, 176, 179, 182/2, 188, 191, 205, 206, 402, 403, 404, 405/2, 405/3, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) działki nr geodezyjny 98/7, 99/7, 100/7, 101/4, 102/6 i 103/5 nie stanowią samodzielnych działek budowlanych;
2) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku.
4) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej
§ 195.
1. Wyznacza się obszar C13. M-2zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
§ 196.
1. Wyznacza się obszar C13. M-3 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 257, 258, 259, 260, 261, 262, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 197.
1. Wyznacza się obszar C13. M-4 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 243, 244, 245/1, 245/2, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 333/5, 333/6, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 198.
1. Wyznacza się obszar C13. M-5 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 123 i 126/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 199.
1. Wyznacza się obszar C13. M-6 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 95/1, 95/2, 97, 97/2, 98, 99, 100, 101/1, 101/2, 102, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 200.
1. Wyznacza się obszar C13. M-7 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 230/2, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 201.
1. Wyznacza się obszar C13. M-8 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 223, 224, 225, 226, 227, 228, i229, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 202.
1. Wyznacza się obszar C13. M-9 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 266, 268, 274, 278, 280, 282, 284, 285 i 288, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 203.
1. Wyznacza się obszar C13. M-10 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 219, 220/1, 220/2 i 221, stanowiące użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 204.
1. Wyznacza się obszar C13. M-11 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91 i 92, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
4. przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
5. nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
6. możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 205.
1. Wyznacza się obszar C13. M-12 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 49/1, 49/2, 51, 53, 55, 57, 59/1 i 59/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 206.
1. Wyznacza się obszar C13. M-13 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 209/3 i 209/4, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 207.
1. Wyznacza się obszar C13. M-14 zabudowy mieszkaniowej.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 210, 211, 212, 213, 215 i 216, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 208.
1 Wyznacza się obszar C13. M-15 zabudowy mieszkaniowej.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 48, 50, 52, 54, 56, 58/1 i 58/2, stanowiące użytek rolny oraz teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 6. a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy przewidzieć konieczność poszerzenia pasa drogowego dróg które zapewniają dojazd do obszaru jak pokazano na rysunku, zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linie zabudowy mieszkaniowej oraz innych obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, określone zgodnie z przepisami szczególnymi - pokazano na rysunku;
3) możliwy jest podział obszaru na działki budowlane pod warunkiem zapewnienia dojazdu do drogi publicznej.
§ 209.
1 Wyznacza się obszar C13. U-1 usług ogólno gminnych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 125/1 i 126/1, stanowiące teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 9., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 210.
1 Wyznacza się obszar C13. U-2 usług ogólno gminnych.
2 Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 208, stanowiącą teren zainwestowany.
3 Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 9., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 211.
1. Wyznacza się obszar C13. PU-1 produkcji i usług technicznych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działki nr 266/3 i 266/4, stanowiące teren zainwestowany.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 13., a ponadto:
1) przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokonywaniu podziałów geodezyjnych należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi;
2) nieprzekraczalną linię zabudowy, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi, pokazano na rysunku.
§ 212.
1. Wyznacza się obszar C13. LZ-1 upraw leśnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje działkę nr 39, stanowiącą użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 17., a ponadto należy zachować szerokość linii rozgraniczających dróg pokazaną na rysunku, określoną zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 213.
1. Wyznacza się obszar C13. PE-1 powierzchniowej eksploatacji złóż naturalnych.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1. obejmuje teren działki nr 169, stanowiący użytek rolny.
3. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują zasady zagospodarowania i użytkowania terenu określone w § 15. a ponadto:
1) nakazuje się opracowanie sposobu likwidacji i rekultywacji wyrobiska na etapie wykonywania projektu zagospodarowania złoża;
2) zakazuje się realizacji trwałych obiektów budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
3) dla środków transportu urobku ustala się maksymalny nacisk na oś 100 kN;
4) uciążliwość bądź szkodliwość dla środowiska wywoływana prowadzoną działalnością gospodarczą nie może wykraczać poza granice obszaru i tym samym powodować konieczność ustanawiania strefy ochronnej.
Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie komunikacji
§ 214.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej C. KPl-1 w ciągu drogi powiatowej nr 28557.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 19.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 215.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej C. KPl-2 w ciągu drogi powiatowej nr 28561.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 19.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 216.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej C. KPl-3 w ciągu drogi powiatowej nr 28560.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 19.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 217.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej C. KPl-4 w ciągu drogi powiatowej nr 28558.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 19.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 218.
4. Wyznacza się linie rozgraniczające drogi lokalnej C. KPl-5 w ciągu drogi powiatowej nr 28556.
5. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 19.
6. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 219.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych C. KGd-1.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 20.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 8,0 m
§ 220.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych C. KGd-2.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 20.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 10,0 m
§ 221.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych C. KGd-3.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 20.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 12,0 m
§ 222.
1. Wyznacza się linie rozgraniczające dróg gminnych dojazdowych C. KGd-4.
2. Dla obszaru o którym mowa w ust. 1. obowiązują ustalenia określone w § 20.
3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 15,0 m


DZIAŁ IV
Postanowienia szczególne.
§ 223.
Zgodnie z art. 10 ust. 3. oraz art. 36 ust. 3. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0 %.

§ 224.
Zgodnie z art. 18 ust. 2. pkt 2a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się że plan niniejszy jest zgodna z polityką przestrzenną gminy.

§ 225.
1. Przestają obowiązywać ustalenia obowiązujących planów w zakresie ustaleń dotyczących obszarów objętych niniejszą Uchwałą.
2. Zachowują moc prawną ustalenia zmian planu, o których jest mowa w § 3 pkt 3.


DZIAŁ V
Przepisy końcowe.
§ 226.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 227.
Niniejszy plan wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Marek Kaszuba, data: 26.11.2003 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Marek Kaszuba, data: 26.11.2003 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.11.2003 r., godz. 09.01Marek KaszubaDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5062 razy.