Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Menu
Główna treœść strony

Realizacja Programu „Rodzina 500 plus” na terenie Gminy Dąbrówka

Program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin realizowane przez gminę jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego wsparcie rodzina otrzyma także na pierwsze dziecko, czyli najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia.

W Gminie Dąbrówka od startu Programu „Rodzina 500 plus” do dnia 30 czerwca 2016 roku rodzice i opiekunowie złożyli 804 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 90 drogą elektroniczną. Wydanych zostało 751 decyzji administracyjnych. Rodzinom przekazane zostały środki finansowe w ramach Programu, na kwotę przekraczającą 1,7 mln zł., dla 1191 dzieci. Wsparcie otrzymało 686 rodzin.

Kolejność rozpatrywania wniosków uzależniona jest od daty wpływu i prawidłowości wypełnienia wniosku oraz poprawnego przebiegu procesu weryfikacji wniosku w systemie informatycznym. Po pozytywnej weryfikacji można przystąpić do przygotowania decyzji administracyjnej, a następnie tworzenia list wypłat. Świadczenia wypłacane są głównie przelewem, na konta bankowe wskazane we wniosku. Zdarzają się trudności techniczne i problemy z działaniem systemu informatycznego, które mogą przedłużać załatwienie sprawy. Uwagi są zgłaszane na bieżąco do operatora systemu. Dlatego prosimy o cierpliwość, wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia.

Przypominamy, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożony został do 1 lipca 2016 r. włącznie, to świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli złożymy wniosek o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "Rodzina 500 plus" tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej. W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10. dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że gminny organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Program „Rodzina 500 plus” jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Program „Rodzina 500 plus" cieszy się dużą popularnością. Muszę podkreślić dobrą współpracę z rodzicami i opiekunami ubiegającymi się o świadczenie wychowawcze dla swoich pociech i podziękować wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce za ich zaangażowanie podczas realizacji Programu „Rodzina 500 plus".


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 01.08.2016 r., godz. 09.59
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 01.08.2016 r., godz. 09.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2016 r., godz. 09.59Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 1493 razy.