Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zmiana regulacji prawnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zmiany m. in. rozszerzają katalog wyłączeń z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz rozszerzają katalog wyłączeń z obowiązku uiszczania opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zezwolenie na usunięcie drzew nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm - w przypadku gatunków szybkorosnących: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane w przypadku usuwania krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2.

Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł, a za usuwanie krzewów - 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana jako iloczyn obwodu pnia wyrażonego w cm oraz stawki opłaty. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to iloczyn stawki opłaty i powierzchni krzewów wyrażonej w metrach kwadratowych.

Nowe regulacje prawne przyznały radzie gminy kompetencje m. in. do określania, w drodze uchwały, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości tych stawek.

Przepisy nowej ustawy będą stosowane również dla wszystkich spraw rozpoczętych w 2016 r. i niezakończonych ostateczną decyzją przed 31 grudnia 2016 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Dąbrówka w pokoju nr 5.
Ochrony Środowiska – Anna Dobczyńska tel. (29) 642 82 81.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249).
2) Ustawa o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 04.01.2017 r., godz. 14.13
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 04.01.2017 r., godz. 14.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.01.2017 r., godz. 14.14Tomasz KostrzewaEdycja strony
04.01.2017 r., godz. 14.13Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 917 razy.