Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2017r. o godz. 12 00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dąbrówka

z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad. 
  1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie opinii i wniosków podjętych przez komisje Rady Gminy.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za 2016 r.
 7. Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka,
 9. Rozpatrzenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Kuligów-cmentarz,
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę nr 346 w obrębie 0022 Teodorow-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka,
  2. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka,
  4. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrówka na lata 2015-2020,
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
  6. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Dąbrówka,
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017-2024,
  8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2017,
  9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
  10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ślężany,
  11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022 11 .
 11. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin KaczmarczykWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.02.2017 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.24Adam KlusekZmiana przynależności strony
15.02.2017 r., godz. 14.44Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.02.2017 r., godz. 14.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.02.2017 r., godz. 14.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 14.25Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 932 razy.