Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że w dniu 17 lutego 2017r. o godz. 12 00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Dąbrówka

z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad. 
  1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Przedstawienie opinii i wniosków podjętych przez komisje Rady Gminy.
 6. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji za 2016 r.
 7. Przedstawienie planów pracy Komisji na rok 2017
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrówka,
 9. Rozpatrzenie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego Kuligów-cmentarz,
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę nr 346 w obrębie 0022 Teodorow-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka,
  2. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka,
  4. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrówka na lata 2015-2020,
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
  6. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia wody i taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze gminy Dąbrówka,
  7. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017-2024,
  8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na rok 2017,
  9. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
  10. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ślężany,
  11. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2022 11 .
 11. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin KaczmarczykWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 13.02.2017 r., godz. 14.25
Ostatnia aktualizacja:Tomasz Kostrzewa, data: 15.02.2017 r., godz. 14.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2017 r., godz. 14.44Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.02.2017 r., godz. 14.31Tomasz KostrzewaEdycja strony
15.02.2017 r., godz. 14.29Tomasz KostrzewaEdycja strony
13.02.2017 r., godz. 14.25Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 582 razy.