Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Dąbrówka

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 10 00 w Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy

z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 6. Przedstawienie opinii i wniosków komisji Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce za 2016 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii za 2016 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 i sprawozdanie finansowe.
 12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrówka.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2016 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 14. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjna Rady Gminy.
 15. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
 16. Podjęcie uchwał:
  1. W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Dąbrówka za 2016 rok,
  2. W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówka za 2016 rok,
  3. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole, gm. Dąbrówka”,
  4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania budżetowego: „Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka”
  5. W sprawie przejęcia przez Gminę Dąbrówka zadań z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego
  6. W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2017 - 2024,
  7. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok,
  8. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Czarnów)
  9. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Dąbrówka)
  10. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Karpin)
  11. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Kowalicha)
  12. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Lasków)
  13. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Dąbrówka(Marianów)
 17. Odczytanie podań skierowanych do Rady Gminy.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Dąbrówka
Marcin Kaczmarczyk

Podstrony:

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 27.06.2017 r., godz. 10.59
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 09.00Adam KlusekZmiana przynależności strony
27.06.2017 r., godz. 11.00Tomasz KostrzewaEdycja strony
27.06.2017 r., godz. 10.59Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 748 razy.