Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego tj. spełnienie co najmniej jednego z wymieniowych w pkt a-l warunków:
   1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
   2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna;
   3. w okresie pomiędzy 1.10.2008 r. a 31.12 2013 r. rozpoczęcie i zakończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 r. ( Dz. U. z 2008 r., Nr 27, poz. 158), na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie;
   4. otrzymanie przed 01.01.2007 r. dyplomu wyższej uczelni zawodowej o specjalności praca socjalna;
   5. otrzymanie przed 01.01.2008 r. po ukończeniu szkoły policealnej dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
   6. ukończenie lub kontynuowanie przed 01.01.2008 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;
   7. zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie ówcześnie obowiązujących przepisów;
   8. ukończenie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
   9. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. i ukończenie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
   10. rozpoczęcie przed 01.05.2004 r. studiów wyższych licencjackich lub wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskanie dyplomu ukończenia tych studiów;
   11. zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, i ukończenie w terminie do dnia 31.10.2007 r. studiów wyższych na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskanie tytułu licencjata;
   12. zatrudnienie przed dniem 01.05.2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i ukończenie do dnia 31.10.2009 r. studiów wyższych magisterskich na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
  5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  7. znajomość m.in. ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o ochronie danych osobowych;
  8. prawo jazdy kategorii B;
  9. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku o podobnym charakterze;
  2. umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantami, w tym także nastawionymi roszczeniowo, zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie;
  3. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej;
  4. znajomość obsługi programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej POMOST oraz programów biurowych (Microsoft Office),
  5. komunikatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnie oraz współpracy w zespole, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, zdolność do rozwiązywania problemów;
  6. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych (stresowych, konfliktowych).
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków;
  2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie odpowiednich form pomocy dla osób potrzebujących;
  3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych;
  5. motywowanie do aktywności w rozwiązywaniu problemów, wspieranie rodziny w codziennym jej funkcjonowaniu;
  6. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
  7. pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań samopomocowych, organizowanie wolontariatu;
  8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;
  9. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  10. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań;
  11. wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Ośrodka.
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
  2. list motywacyjny;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (np.: świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, rekomendacji, itp.) - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

Informacje dodatkowe
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiar czasu pracy.
Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2017 r.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych imieniem, nazwiskiem, adresem oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 28 lipca 2017 r. do godz. 15:30 osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 05-252 Dąbrówka ul. Tadeusza Kościuszki 14. Aplikacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Druki oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrówka www.bip.dabrowka.net.pl

Informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dabrowka.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce lub przekazana telefonicznie kandydatom.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce zastrzega sobie prawo do przerwania procedury naboru bez podania przyczyny.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

Dąbrówka, dn. 6 lipca 2017 r.Wytworzył:Jacek Jeziórski, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 07.07.2017 r., godz. 07.41
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 08.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 08.56Adam KlusekZmiana przynależności strony
07.07.2017 r., godz. 07.41Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 2242 razy.