Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

INFORMACJA W SPRAWIE WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEWGO DLA WARSZAWY PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE KADENCJĘ 2016 - 2019

Informuję, że Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie pismem z dnia 29 września 2017 r. wystąpił o dokonanie wyborów (wybory uzupełniające) 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
• adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być także jednocześnie ławnikiem w więc ej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693. Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 USP, tj

a. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
b. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
d. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. nr 1793 i 1807);
e. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

f. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe (ppkt. f) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 m-ce przed dniem zgłoszenia.
g. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 USP koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgodnie z art. 162 § 8 USP koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.


Termin zgłaszania kandydatów upływa w okresie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w burze obsługi mieszkańca Urzędu Gminy Dąbrówka.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Gminy Dąbrówka po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Informację na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 29 642 90 27 lub 642 82 62.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marcin Kaczmarczyk


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Tomasz Kostrzewa, data: 12.10.2017 r., godz. 08.43
Ostatnia aktualizacja:Adam Klusek, data: 02.01.2018 r., godz. 08.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.01.2018 r., godz. 08.46Adam KlusekZmiana przynależności strony
12.10.2017 r., godz. 08.44Tomasz KostrzewaEdycja strony
12.10.2017 r., godz. 08.43Tomasz KostrzewaDodanie strony

Strona oglądana: 388 razy.